Privat sektor

Vi digitaliserer din innovasjon

Noen av våre kunder

Hvordan Induct skaper verdi for private selskaper

Idemyldring - involvér ansatte innovasjonsarbeidet

Flere og flere selskaper ønsker i større grad å involvere de ansatte i innovasjon og forretningsutvikling. Induct sikrer enkel idéfangst, vurdering, bearbeiding og realisering av idéer. Utvalgte ideer kan være synlige for andre brukere, som kan bidra med sine innspill og dermed verdiøke ideen og dens potensiale. Ideer kategoriseres for bedre oversikt og statistikk, i tillegg til at kategoriene kan bestemme ideens videre forløp.

Kontinuerlig forbedring

Induct gir en enkel mulighet for å samle inn forslag til forbedringer. Utvalgte eller alle forslag kan være åpne for flere brukere, som kan bidra med sine innspill og kommentarer.  På denne måten kan ulike synspunkter belyses og sikre at forslaget når sitt potensialet.   Alle forslag kan kategoriseres for bedre oversikt og statistikk, i tillegg til at kategoriene kan bestemme forslagets videre forløp.

Fokuser innovasjon rundt dine utfordringer

For å rette engasjementet og innovasjonsaktivitetene mot selskapets mål og fokus tilbyr Induct funksjonalitet for «Kampanje-styrt innovasjon». Her vil konkrete utfordringer eller fokusområder promoteres. Inviterte brukere blir da bedt om å komme med løsninger på angitte utfordringer eller definerte fokusområder. Slike kampanjer er ofte tidsstyrt og kan gjerne kombineres med at brukere kan stemme over de forslagene de liker best.

Prosess

En Innovasjonsprosess er ulik en prosjektprosess i den forstand at utfallet ikke alltid er like kjent. En innovasjonsprosess må ikke misforstås som en lineær prosess som vil hemme nytenkningen. Tvert imot skal en riktig prosess stimulere til at ideen når sitt potensialet, og ofte med mange pivoteringer og mange frem-og-tilbake underveis i prosessen. Det er dog viktig at ideutviklingen kommer seg videre fra utviklingsstadiet og til pilotering og etter hvert implementering. Vår erfaringen tilsier også at det kreves ulike prosesser på ulike type ideer. Vurdering og gjennomføring av en enkel forbedring i en arbeidsprosess burde være en kortere og mindre kompleks enn prosess for å implementere en ny forretningsmodell.

Portefølje

En komplett oversikt over porteføljen av innovasjonsprosjekter gir prosjektledere og ledergrupper en sanntids oversikt over pågående initiativer. Sortér og filtrer for å vise oversikt over ønskede kriterier og områder. Dette sparer mye tid på forberedelser til rapportering og diskusjoner om fremdrift og status på tvers i organisasjonen.

Strategi og planer

Utarbeidelse av strategi og planer bør følge en strukturert prosess som ivaretar alle selskapets forretningsmessige forhold. I Induct vil man kunne sette opp prosesser som ivaretar dette med de riktige oppgavene som sikrer kvalitet både i gjennomføring og effektiv tidsbruk.

Prosjektgjennomføring og oversikt

Ofte mangler man definerte standarder for effektiv gjennomføring av prosjekter i selskapet. Man ønsker effektiv gjennomføring som sikrer kvalitet, tid og økonomiske forhold. I Induct kan man sette opp egendefinerte prosesser med oppgaver for gjennomføring av prosjekter. I tillegg gir løsningen oversikt og status på fremdriften i alle prosjekter som selskapet jobber med. Dette sikrer mulighet for prioriteringer.

Sammenslåing av selskaper

Strategiske endringer som restrukturering gjennom for eksempel fusjoner, krever at mange oppgaver som skal ferdigstilles til riktig tid. Det er ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvem som skal gjøre hva, og når de skal gjøre det. Induct leverer en løsning som sikrer oversikt over alle oppgaver og de som har ansvar for fremdrift og ferdigstillelse til riktig tid. 

Vi vil gjerne høre fra deg !

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button