Search

Nasjonale innovasjonsindikatorerHelt på tampen av 2014 vant Induct en rammeavtale med samtlige helseforetak i Norge for leveranse av vår programvare for innovasjon- og forbedringsarbeid. Siden da har vi gjennomført implementeringsprosjekter hos over 90% av helseforetakene, koblet disse sammen i et digitalt innovasjons- og delingsnettverk, knyttet nettverket sammen med Aalborg universitetssykehus i Danmark – og vært med på videreutvikling og pilotering av nasjonale innovasjonsindikatorer for det norske helsevesenet.

Indikatorene ble utviklet av NIFU, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdepartementet, sammen med flere helseforetak i Norge. Dette arbeidet startet allerede i 2011 og resultatet av arbeidet er i publikasjonen fra 2015 «Måling av innovasjonsaktiviteten i helseforetakene».

Innovasjonsindikatorene består av to komponenter. Den ene indikatoren er progresjon på aktivitet – altså, hvor mange innovasjonsprosjekter som har flyttet seg til en ny fase. Helseforetagene akkumulerer poeng etter hvert som en ide utvikles til innovasjon. Dersom innovasjonen adopteres av et annet helseforetak gis det også poeng, både til den som adopterer og til den det blir adoptert fra. På denne måten gir indikatorene gode insentiver til å «stjele» fra andre i tillegg til å dele av sitt eget arbeid. Resultatet er at gode innovasjoner spres mer og raskere.


Den andre indikatoren er nytte – altså, hvor nyttig en ide anses å være samt hvor mye nytteverdi en innovasjon har skapt. Nytte måles ikke bare i kroner og øre, men inkluderer også pasientnytte og organisatorisk nytte.

I oppdragsdokumentene for 2019 blir helseforetakene bedt om å rapportere på begge innovasjonsindikatorene. Hensikten i år er å pilotere rapporteringen for å skape innsikt og grunnlag for verifisering og eventuelt justering av indikatorene.

Vi vet at ambisjonen er at innovasjonsindikatorene skal ha samme effekt som forskningsindikatorene hadde da de ble lansert i 2003, nemlig en økning i både aktivitet og fokus. Ambisjonen er altså å basere finansiering og tilskudd til innovasjon på helseforetakenes indikatorresultater. Får man dette til vil Norge være første land i verden med en indikatorbasert finansieringsmodell for innovasjon i helsevesenet – og det er en bragd man kan være stolt av!

Vi har, og fortsetter med, å utvikle vår programvare for å gjøre innovasjonsarbeid og rapportering på innovasjonsindikatorene så enkel og smidig som mulig for helseforetakene. Jobben de har gjort så langt er formidabel, og vi er glade for at vi får være en del av den banebrytende innovasjonssatsingen i det norske helsevesenet – sammen med helseforetakene.205 views

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button