Search

Hvordan gode strukturer gir orden og oversikt … og en litt enklere hverdag

Vi har over 12 års erfaring med å utvikle og implementere vår programvare som gjør det enklere å effektivisere og lykkes med innovasjon og forbedringsarbeid. Vi har i løpet av disse årene samarbeidet med mange ulike organisasjoner i forskjellige sektorer og bransjer. Dette har gitt oss unik erfaring og forståelse av hvordan innovasjon fungerer i praksis. Vi har bidratt til mange suksesser, men også vært med på noen som ikke har lykkes.


Basert på erfaringen vi har opparbeidet oss har vi utviklet en egen metodikk for hva vi i Induct mener skal til for å lykkes med innovasjon og øke innovasjonskapasiteten. Metodikken inkluderer tilnærmingen og praksisen til de mest suksessfulle virksomhetene og tips på hvordan du kan adoptere fremgangsmåten for å skape innovasjonssuksess i egen virksomhet.


Dette er ikke en metodikk vi bare anbefaler våre kunder å benytte. Den underbygger faktisk hele konseptet vi har bygget vår programvare på.


En god metodikk for hvordan innføre og drive innovasjon og effektiv forbedring er avgjørende for å få maksimalt ut av vår programvare og innovasjonsarbeidet i helhet.


Strategi

Det første man bør gjøre er å kartlegge de strategiske målene til organisasjonen og identifiserer verdidriverne. Vår erfaring er at målene for innovasjon bør være sterkt knyttet til målene i organisasjonen.


Dette vil ikke være til hinder for disruptiv innovasjon om det gjøres riktig, men skape bedre tilhørighet for innovasjon i organisasjonen.


Eksempler på verdidrivere:

 • Øke inntekt, redusere kostnader, øke kvalitet på tjenester eller produkter, øke kundetilfredsheten, medarbeidertilfredsheten, osv.

Eksempler på innovasjonsmål:

 • Kapre 5% større markedsandel, øke kundetilfredsheten med 4 poeng, øke inntekter med 15 %, redusere kostander på produksjon med 2,5 MNOK osv.

​Deretter bør man identifisere KPIer (key performance indicators) basert på de målene man har satt seg. Disse fungerer som måleparametere for målene. Hensikten er å gjøre det enklere å skille de gode ideer fra de mindre gode.


Eksempler:

 • I hvor stor grad vil denne ideen gjøre at vi tar større markedsandel (Liten, middels, stor), hvilken effekt kan denne ideen ha på kundetilfredsheten (1 – 7; veldig lav – veldig høy), etc.


Organisering

Dette handler om å identifisere hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å ha best mulige forutsetninger for å nå målene man har satt seg. For eksempel: «Vi må kommunisere initiativet for å fange flere ideer», «vi må jevnlig vurdere ideene vi mottar», «vi må jevnlig ha workshops for å jobbe med ideer» osv.


Når aktivitetene er på plass anbefaler vi å tydelig definere nødvendige roller og tilegne ansvar for å sikre en organisatorisk struktur som støtter de nødvendige aktiviteter. Disse rollene bør understøttes av arbeidsprosedyrer. Målet med disse er å sikre at man arbeider likt, altså tar utgangspunkt i et felles rammeverk av metodikker, verktøy, retningslinjer osv.

Prosesser

Når man vet hvilke mål man har og hvem som skal gjøre hva bør man kartlegge de ulike arbeidsprosessene man vil bruke for å gjøre en god idé om til verdiskapende innovasjon. Man kartlegger altså hvilke oppgaver som må gjennomføres fra en idé, initiativ eller prosjekt er registrert og til det er rapportert hvilken verdi den har skapt.

Vår erfaring er at det for mange vil være behov for ulike prosesser for ulike type ideer og initiativer, og at disse prosessene bør inkluderer ulike oppgaver og gjøremål.


Eksempler på prosesser:

 • Prosess for tjenesteinnovasjon

 • Prosess for design thinking

 • Prosess for forretningsutvikling, f.eks. basert på Business Model Canvas eller Lean Startup

 • Prosess for simplifisert Prosjektveiviser

 • Prosess for enklere, mindre komplekse ideer

Uansett hva man driver med bør ethvert implementert initiativ måles og spres. Prosesser burde altså inkludere oppgaver knyttet til å hente nødvendig data for å kunne definere gevinstpotensialet og ikke minst måle den faktiske verdien implementeringen har skapt.

Kultur

Når målene, organiseringen og prosessene er på plass er det på tide å definere hvordan innovasjonsarbeidet skal kommuniseres til potensielle bidragsytere. Vi anbefaler alltid at man tenker nøye gjennom hvordan design og budskap kan brukes til å tydelig kommunisere hvilken type ideer man ønsker å fange - for å nå de målene man har satt seg.


Man bør også bruke tid på å definere hvilken type brukere man ønsker å tiltrekke seg og hvilke insentivmodeller man kan bruke for å engasjere dem. Dette er ofte en undervurdert men helt nødvendig del av å hvordan man skaper en innovasjons- og endringskultur.

Viktigheten av åpenhet og transparens

Store virksomheter og det aller meste av offentlig sektor vil kunne ha stor verdi av å være en del av et innovasjonsnettverk. Disse nettverkene er innovasjonsløsninger som er koblet sammen i et nettverk – hvor ideer og kunnskap kan deles mellom medlemmene. Norske helseforetak er med i et slikt nettverk og kan da dele utvalgte ideer og innovasjoner med hverandre. På denne måten kan gode innovasjoner enklere spres og man unngår at alle selv må finne lokale løsninger på felles problemstillinger.


Ønsker du en samtale med oss om hvordan du kan øke innovasjonskapasiteten i din virksomhet? Nøl ikke – ta kontakt!


Med ønsker om en fredelig jul og et godt og innovativt 2020!


Hilsen alle oss i Induct51 views

© Induct AS

 • facebook-logo-button
 • instagram
 • linkedin-logo-button
 • twitter-logo-button