Kommuner

Vi digitaliserer din innovasjon

Noen av våre kunder

Induct støtter en rekke kommunale behov

Idemyldring - involvér ansatte i innovasjonsarbeidet

Kommuner ønsker gjerne å involvere ansatte i utvikling og forbedring av tjenester. Induct hjelper kommuner med å øke engasjementet for å bidra, et verktøy som øker kvaliteten på de enkelte ideene, og støtte for å hjelpe dere å plukke ut de beste ideene.  Inducts programvare gjør det enkelt å digitalisere innhenting, vurdering, bearbeiding, og realisering av idéer.

Innbyggerdialog  - engasjer innbyggere i kommunens utvikling

Mange kommuner ønsker å engasjere innbyggere i kommunenes utvikling. På samme måte som for ansatte lar Induct deg involvere alle de kloke hodene i kommunen i utviklingsarbeidet. I tillegg til å ta i mot ideer og ha dialog med innbyggere, kan dere også å inkludere innbyggere i arbeidet med videreutvikling og realisering av idéer.

Kontinuerlig forbedring

Inducts løsning gir en enkel mulighet for å samle inn forslag til forbedringer. Ved å gjøre det enkelt å komme med forbedringsforslag kan dere finne og løse problemer dere kanskje ikke ville fått løst ellers. Det ligger ofte store gevinster i form av redusert tidsbruk og økt effektivitet og kvalitet for organisasjoner som jobber aktivt med kontinuerlig forbedring. I tillegg kan dere strukturere forslag tematisk, og legge innsatsen i de forbedringsforslagene som er viktigst for å nå kommunens mål.

Løs konkrete utfordringer i kommunen

Inducts løsning gir en enkel mulighet for å samle inn forslag til hvordan man kan løse utfordringer. Det kan også   settes opp team i Induct som jobber videre med forslagene.

Prosjekt

Inducts løsning gir dere muligheten til å lage kampanjer rundt konkrete tema og utfordringer. Dette er en velprøvd metode som både øker engasjement blant de som blir utfordret til å komme med løsninger, og også sørger for at dere får mer relevante ideer å jobbe videre med. Hvis dere virkelig vil sørge for engasjement og eierskap er det også mulig å arrangere avstemminger og konkurranser i løsningen.

Valg 2019

I 2019 er det kommunevalg og som vanlig er det mange oppgaver som må gjøres av ulike personer til riktig tid. Oversikt over hvem som har hvilke oppgaver, og hvor langt de har kommet, er ikke alltid like lett å finne ut av for ulike personer i kommunen. Samarbeid og oppdateringer foregår som ofte i møter og informasjon sitter ofte lokalt hos den person som har ansvaret . Dette er tidkrevende og uten et system som enkelt sikrer ansvar, tidsfrister, enkeltprosjekter og helheten kan det lett bli uoversiktlig.

 

Induct leverer en løsning som sikrer oversikt over alle oppgaver, ansvarlige og fremdrift. Alle som er involvert i valg aktivitetene får et felles sted å dele informasjon og dokumenter, og kan samarbeide uavhengig av arbeidssted og tid.

Kommuneplanens samfunnsdel

Denne utarbeides etter bestemmelsene i § 11-2 - § 11-4 i plan- og bygningsloven. Det finnes veiledere som man kan lese, men man har ikke en standardisert arbeidsprosess og praksis som sikrer at de riktige oppgaver gjøres til riktig tid.
I samarbeid med flere kommuner og med referanse til departementets veileder har Induct laget en systemløsning som veileder de som jobber med kommuneplanens samfunnsdel gjennom hele prosessen, slik at gjennomføring skjer i henhold til veileder og lovkrav.

Kommunesammenslåing

Sammenslåing av kommuner innebærer gjerne en rekke oppgaver med ulike deltagere fra kommunene som skal slå seg sammen. Ofte har man ikke felles IT-systemer, og samarbeidet foregår i møter, på e-post, på telefon eller gjennom andre løsninger. Både ansvar, tidsfrister, enkeltprosjekter og helheten kan bli uoversiktlig. Induct leverer en løsning som sikrer oversikt over alle oppgaver, ansvarlige og fremdrift. Alle som er involvert i sammenslåingen får et felles sted å dele informasjon og dokumenter, og kan samarbeide om prosjekter uavhengig av arbeidssted og IT-systemer. Det er også mulig å involvere innbyggere til å komme med konkrete forslag i sammenslåingsprosessen.

Induct nettverk - deling av de beste initiativene mellom norske kommuner

Stadig flere norske kommuner benytter i dag Induct til å drive sine innovasjons- og forbedringsaktiviteter. I liket med helsesektoren, vil Induct knytte kommunene sammen i et digitalt nettverk, der det er enkelt for en kommune å finne initiativer fra andre kommuner. Siden mange kommuner møter mange av de samme utfordringene, har deling av slike initiativer stor verdi for hver kommune og for samfunnet generelt. Kommunene bestemmer selv hvilke initiativer de ønsker å dele med andre kommuner. Delte initiativ er søkbare, samtidig som søkemotoren i løsningen automatisk identifiserer og visualiserer initiativer som er mest likt det du sitter og jobber på.

Induct i praksis

Klikk på dokumentet for å lese mer om hvordan Induct forenkler og skaper verdi for norske kommuner.

Case study: Lillehammer

Vi vil gjerne høre fra deg !

© Induct AS

  • facebook-logo-button
  • instagram
  • linkedin-logo-button
  • twitter-logo-button